Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Spirituele Academie aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
1a. De (schriftelijke of mondelinge) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers zal ten alle tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
2. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Spirituele Academie. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Spirituele Academie opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
3a. Men heeft een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving.
4. Aanmeldingen voor door Spirituele Academie aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Spirituele Academie te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot drie weken voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.
5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen drie weken voor aanvangdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Spirituele Academie het volledige cursusgeld verschuldigd zijn.
6.In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 75,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Spirituele Academie verschuldigd.
7. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
8. De deelnemer dient de verschuldigde opleidingsgelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden opleidingen op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan Spirituele Academie te voldoen.
9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Spirituele Academie en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Spirituele Academie schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
10. Indien Spirituele Academie door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
11. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Spirituele Academie is binnen het kader van de afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
11a.Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is De Spirituele Academie gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het Spirituele Academie of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Spirituele Academie.
13. Spirituele Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Spirituele Academie kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
13 a. Aansprakelijkheid/ geheimhouding, de Opdrachtnemer (docent cq. ZZP-er) is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de Opdrachtgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de opdrachtovereenkomst. De Opdrachtnemer mag het intellectueel eigendom van de opleidingen en of cursussen c.q. workshopdagen of vergelijkbaar lesmateriaal niet naar buiten brengen.
14. Spirituele Academie behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
14 a. Bij calamiteiten zoals natuurrampen, oorlog of terrorisme, epidemieën of dierziekte vervalt het bovenstaande, maar wordt lesgeld niet gerestitueerd. De inschrijving wordt dan verschoven tot nader te bepalen data.
15. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.